ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА предоставя услуги на СВОИТЕ КЛИЕНТИ посредством Интернет магазина www.dress-show.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона "КУПИ" клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dress-show.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА . След кликане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА уведомява клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове без ДДС.

ДОСТАВКА

Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти или телефон при подаване на заявката МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до желан от клиента адрес. Транспортът в рамките на Територията на Рапублика България е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.dress-show.com. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.dress-show.com Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА - МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА

ТЪРГОВЕЦА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.dress-show.com. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). ТЪРГОВЕЦА има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния електронен адрес office@dress-show.com. ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ЛИЧНИ ДАННИ

МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона. ИЗМЕНЕНИЯ Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. ТЕРМИНОЛОГИЯ Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.dress-show.com на своя компютър. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента. Интернет магазина www.dress-show.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА - МОДНА КЪЩА ЕЛЕНА ХРИСТОВА. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.